Maximum carrying capacity of the scenic area: 200000 people

Instantaneous carrying capacity of the scenic area: 20000 people

Tourist comfort index: Comfort

 • Cross Tang Bridge
 • Nan Xia Tang
 • Jintai Village
 • Cong Gui Fang
 • Da Gong Bridge
 • Zhu Dachun's Former Residence
 • Qing Ming Bridge
 • Silk Industry Museum
 • Xue Nanming's Former Residence
 • Bodu Bridge
 • Ancient Kiln Museum
 • Narcissus Academy
s